Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

O škole

Základní škola a mateřská škola Pržno je příspěvková organizace, jejíž součástí jsou:

  1. Základní škola s výukou 1. – 5. ročníku, tj. I. stupeň základního vzdělávání (v současné době 59 žáků)
  2. Mateřská škola s celodenním provozem má dvě oddělení a přihlášeno je letos 41 dětí
  3. Školní družina, kterou využívá 54 dětí základní školy 
  4. Školní jídelna s výdejnou

Základní škola Pržno, je neúplná základní škola, tzn. s prvním stupněm základního vzdělávání, tj. 1. – 5. ročníkem.
Organizace výuky probíhá ve čtyřech třídách, tudíž jsme škola čtyřtřídní, což znamená že se děti učí ve čtyřech kmenových učebnách, přičemž se v jedné z nich učí dva ročníky. Spojení dvou ročníků bývá různé, většinou záleží na počtech dětí. V letošním školním roce probíhá výuka následovně:

I. třída: 1. a 2. ročník
II. třída: 3. ročník
III. třída: 4. ročník
IV. třída: 5. ročník

Výuka v základní škola probíhá v 1.- 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Škola základ života“, který je od školního roku 2016/2017 upraven a doplněn podle osnovy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Ve spojených ročnících dochází k dělení výuky v hlavních předmětech, takže se žáci učí samostatně (matematika Čj, Aj aj.). S přechodem na druhý stupeň, co se týká vědomostí a znalostí, nemívají děti problémy, zpočátku je spíše problém orientační, projevuje se úzkost z neznámého prostředí, kdy se děti najednou ocitnou ve větších, neznámých prostorech a nacházejí se mezi spoustou neznámých spolužáků a dospělých. V naší školičce se všichni navzájem znají, jsme tady prostě jedna velká rodina a prostředí naší školy je také velmi hezké, útulné, domácí.

Škola prošla v letech 2003-2006 velkou rekonstrukcí, je vybavená moderními, výškově nastavitelnými lavice, které odpovídají hygienickým normám EU, interaktivními tabulemi Smart Board a Activ Board ve všech učebnách, novým nábytkem v učebně pro výtvarnou výchovu. Kromě hlavních učeben máme učebnu informatiky, tělocvičnu a tzv. pyramidu, ve které probíhá výuka výtvarné výchovy a pracovních činností, je využívána také školní družinou a mateřskou školou. Velmi hezky, moderně a útulně jsou také vybaveny prostory mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

Mimo vyučování je dětem základní školy nabídnuta celá škála zájmových kroužků: hudebně pohybový, zdravotnický, informatika, šachy, výtvarný, sportovní, ruční práce, taneční, anglický jazyk pro 1. a 2. ročník a letos přibude volejbal a orientační běh. V obci se mohou děti zapojit do fotbalového a hasičského kroužku.

Během školního roku navštěvujeme s dětmi ZŠ a MŠ různá kulturní představení (divadelní, filmová), zapojujeme se do různých projektů, vytváříme si vlastní,školní projekty, pořádáme a zapojujeme se do rozmanitých soutěží, kde mnohdy dosahujeme velmi hezkých výsledků. Celým školním rokem se prolíná projekt Recyklohraní, kdy sbíráme vyřazené elektrické spotřebiče a baterie, jejichž odevzdáním získává škola body, které si může po dosažení určitého počtu vyměnit za věcné ceny ( hry, sportovní potřeby knihy apod.). Nezapomínáme také na program primární prevence rizikového chování (návykové látky, šikana, kyberšikana aj.), kde spolupracujeme s občanským sdružením FAUST. Z vlastních projektů školy se můžeme zmínit o projektech, Podzim, Vánoce, Jaro, Den Země, Zdraví, Poznáváme náš kraj a okolí.

V současné době je naše škola rovněž zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Děti 1. – 5. ročníku ZŠ dostávají dvakrát měsíčně zdarma balíčky s čerstvou zeleninou a ovocem, dodavatelem je Beskyd - Fryčovice a.s. Máme také zajištěn každodenní pitný režim pro děti.

Naše organizace se zapojuje do kulturního dění a života v obci, pořádá různá kulturní vystoupení dětí pro Klub seniorů, k Vítání nových občánků, besídky, program na Den obce, připravujeme s dětmi jarmarky, výstavky apod.

Vytisknout