Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

O škole

Základní škola a mateřská škola Pržno je příspěvková organizace, jejíž součástí jsou:

  1. Základní škola s výukou 1. – 5. ročníku, tj. I. stupeň základního vzdělávání (v současné době 62 žáků)
  2. Mateřská škola s celodenním provozem má dvě oddělení a přihlášeno je letos 41 dětí
  3. Školní družina, kterou využívá 58 dětí základní školy 
  4. Školní jídelna s výdejnou

Ve školním roce 2018-2019 jsme vypracovali vizi školy, která se opírá o naše hodnoty a také o hodnoty a potřeby rodičů. Hodnoty rodičů nám ukázal dotazník, kde mezi hlavní priority patří kvalita vzdělávání a vztahy ve škole (žák – žák, žák učitel, učitel – učitel, učitel – rodič a další).
V srpnu 2018 jsme na dvoudenním pracovním setkání všech zaměstnanců školy vytvořili vizi školy s názvem „Vy s námi, my s vámi“ a tuto vizi průběžně revidujeme a přizpůsobujeme podmínkám a potřebám školy, a pokud se nějak dramaticky nezmění okolnosti, rádi bychom v horizontu 5 let splnili její hlavní cíle.
Naše vize se opírá o tyto hlavní priority:

  • kvalitní a efektivní výchova a vzdělávání
  • spolupráce mezi všemi zaměstnanci a komunitou školy
  • škola je otevřeným prostorem
  • škola si zakládá na rodinném a zdravém prostředí

Od roku 2018 - 2019 jsme se prioritně zaměřili na kvalitu vzdělávání, všichni pedagogové ZŠ prošli školením RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení, které zavádějí do praxe. Ve škole pracuje mentor, který nabízí kolegiální podporu všem pedagogům. Pracujeme taky na profesním standardu pedagogů. V posledních letech se nám daří mimořádně spolupracovat s mateřskou školou, která se letos věnovala spolupráci s místní komunitou. 
V dalších se chceme zaměřit kromě kvality výuky na rozvoj spolupráce mezi školou, školkou a školní družinou tak, abychom efektivně přenášeli dobrou praxi napříč celou školou. Dalším cílem je propojení školy s reálným životem a rádi bychom podpořili u žáků profesní orientaci. 

Základní škola Pržno, je neúplná základní škola, tzn. s prvním stupněm základního vzdělávání, tj. 1. – 5. ročníkem. Od školního roku 2022 - 2023 přechází škola z malodřídního uspořádání na plnotřídní školu s 1. stupněm.

I. třída: 1.  ročník
II. třída: 2. ročník
III. třída: 3. ročník
IV. třída: 4. ročník
V. třída:  5. ročník

Výuka v základní škola probíhá v 1.- 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Škola základ života“, který je od školního roku 2016/2017 upraven a doplněn podle osnovy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. S přechodem na druhý stupeň, co se týká vědomostí a znalostí, nemívají děti problémy, zpočátku je spíše problém orientační, projevuje se úzkost z neznámého prostředí, kdy se děti najednou ocitnou ve větších, neznámých prostorech a nacházejí se mezi spoustou neznámých spolužáků a dospělých. V naší školičce se všichni navzájem znají, jsme tady prostě jedna velká rodina a prostředí naší školy je také velmi hezké, útulné, domácí.

Škola v letech 2003-2006 a v roce 2021prošla velkou rekonstrukcí, je vybavená moderními, výškově nastavitelnými lavice, které odpovídají hygienickým normám EU, interaktivními tabulemi Activ Board ve všech učebnách, novým nábytkem v učebně pro výtvarnou výchovu. V roce 2021 byla kompletně škola vybavena novou ICT technikou, která splňuje náročná kritería bezpečnosti, ale i veškeré technické potřeby. Kromě hlavních učeben máme učebnu informatiky, která je vybavena i pro jazykové vzdělávání, tělocvičnu a tzv. pyramidu, ve které probíhá výuka čtenářské gramotnosti, výtvarné výchovy a pracovních činností. Velmi hezky, moderně a útulně jsou také vybaveny prostory mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

Mimo vyučování je dětem základní školy nabídnuta celá škála zájmových kroužků: volejbal, orientační běh, logické deskové hry a šachy, ruční práce, taneční, anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, atletický kroužek a vědecký. V obci se mohou děti zapojit do fotbalového a hasičského kroužku.

Během školního roku navštěvujeme s dětmi ZŠ a MŠ různá kulturní představení (divadelní, filmová), zapojujeme se do různých projektů, vytváříme si vlastní,školní projekty, pořádáme a zapojujeme se do rozmanitých soutěží, kde mnohdy dosahujeme velmi hezkých výsledků. Celým školním rokem se prolíná projekt Recyklohraní, kdy sbíráme vyřazené elektrické spotřebiče a baterie, jejichž odevzdáním získává škola body, které si může po dosažení určitého počtu vyměnit za věcné ceny ( hry, sportovní potřeby knihy apod.). Nezapomínáme také na program primární prevence rizikového chování (návykové látky, šikana, kyberšikana aj.). Z vlastních projektů školy se můžeme zmínit o projektech, Podzim, Vánoce, Jaro, Den Země, Zdraví, Poznáváme náš kraj a okolí.

V současné době je naše škola rovněž zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol plus Mléko do škol“. Děti 1. – 5. ročníku ZŠ dostávají dvakrát měsíčně zdarma balíčky s mléčnými výrobky, čerstvou zeleninou a ovocem, dodavatelem je OVOCENTRUM V+V s.r.o.. Máme také zajištěn každodenní pitný režim pro děti.

Naše organizace se zapojuje do kulturního dění a života v obci, pořádá různá kulturní vystoupení dětí pro Klub seniorů, k Vítání nových občánků, besídky, program na Den obce, připravujeme s dětmi jarmarky, výstavky apod.

Vytisknout