Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Školská rada

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu, školní řád, pravidla pro výsledky hodnocení vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Členové školské rady při ZŠ a MŠ Pržno

Naděžda Ivánková
zvolená pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ Pržno

Mgr. Kateřina Václavíková
členka školské rady, zvolená zákonnými zástupci nezletilých žáků ZŠ a MŠ Pržno

Jana Fešárková
členka školské rady, jmenovaná Obecním úřadem Pržno

Zpráva o volbách do Školské rady

Výsledky voleb do školské rady, které proběhly 30. 9. 2014

Volby zákonného zástupce

Volební komise pracovala ve složení:

předseda – Mgr.Eva Zajacová
členové – p. Ivana Dvořáková
Mgr. Kateřina Václavíková

Voleb se zúčastnilo se celkem 23 voličů.
Členem školské rady zákonných zástupců nezletilých žáků byla zvolena s nejvyšším počtem hlasů paní Mgr. Kateřina Václavíková.

Druhým členem školské rady(zástupce pedagogů) byla zvolena pedagogickými pracovníky paní Naděžda Ivánková.
Třetího člena ŠR jmenuje zřizovatel.

Mgr. Dagmar Sedlářová,
ředitelka školy

Vytisknout