Provoz MŠ od 25. 5. 2020 - informace

Provoz MŠ bude záhájen podle zájmu rodičů 25. 5. 2020 dle běžného režimu MŠ (se zvýšenými hygienickými opatřeními). Předávání dětí bude probíhat před budouvou MŠ pedagogickým pracovníkům (proběhne měření tělesné teploty).

K předškolnímu vzdělávání přihlašujte své děti emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 18. 5. 2020. Nepřihlášené děti nebudou vpuštěny do MŠ. Podmínkou nástupu dítěte do MŠ je předání vyplněného čestného prohlášení (ke stážení - web školy, oddíl "pro rodiče"). 

Pokud potřebujete další informace, volejte na 608 339 563.

Děkujeme - MŠ.

 

Vytisknout

Provoz ZŠ od 25. 5. 2020 - informace

Vážení rodiče,

MŠMT v rámci uvolňování protiepidemiologických opatření umožnilo od 25. 5. 2020 osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku na vzdělávacích aktivitách ve škole. Přítomnost žáků je na vzdělávacích aktivitách dobrovolná, nepřítomnost se nezapočítává do celkové absence za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Podmínkou účasti je:

  • Zdravotní stav žáka nejevící příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid - 19. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků, nesmí do školy vstoupit.
  • Odevzdání přihlášky nejpozději do 18. 5. 2020 třídnímu učiteli. Vyplněnou zašlete do uvedeného data emailem třídnímu učiteli Vašeho dítěte. Ve výjimečných případech je možné u třídního učitele přihlásit své dítě telefonicky.
  • Odevzdání podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení předá žák nebo jeho zákonný zástupce určenému vyučujícímu skupiny při prvním vstupu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák do školní budovy vpuštěn.
  • Hygienické vybavení žáka ve škole. Každý žák bude denně povinně vybaven 2 rouškami a igelitovým sáčkem na jejich uschování.
  • Bezproblémové chování, dodržování nastavených pravidel, bezpečnostních, hygienických opatření a respektování pokynů učitele. Žáci jsou povinni dodržovat předepsaná bezpečnostní a hygienická pravidla a řídit se pokyny pedagogického pracovníka. Jejich nedodržování a porušování je po prokazatelném upozornění rodičů důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. důvodem k vyloučení žáka ze skupiny.

Bezpečnostní pravidla

Žáci přicházejí ke škole s ochrannou rouškou a po vstupu dle pokynů dozoru jdou z šatny do kmenových tříd (2. třída – Pyramida). Při první návštěvě školy vybere Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ve třídě proběhne dezinfekce rukou, eventuálně změření teploty.
Nošení roušek je pro všechny děti i pracovníky školy povinné ve společných prostorách zařízení a při pohybu ve venkovních prostorách areálu školy. Žáci sedí ve třídě na svých místech. Je zakázáno se pohybovat po třídě bez svolení učitele. Rouška zůstává nasazena po celou dobu. Sundat ji lze pouze se svolením vyučujícího, pokud jsou dodrženy hygienické podmínky. Po sejmutí roušky si ji žák ukládá do svého sáčku. Žáci se pohybují pouze ve vymezených prostorách školy dle pokynů učitele - vychovatele, po ukončení každé vyučovací hodiny si dezinfikuje ruce. Kontakt se žáky z jiných vzdělávacích skupin není možný.

Organizace vzdělávacích aktivit

Vzdělávací aktivity v době osobní přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku ve škole jsou organizovány každý pracovní den v dopoledních hodinách v době od 7:50 hod dle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků pod vedením pedagogických pracovníků (ranní družina není).

V odpoledních hodinách v době od 11:30 hod. - 16:00 hod. se činnost slupiny zaměří na zájmové a relaxační aktivity s cílem zajistit odpočinek dětí. Vstup do školy je dovolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Časový rozpis školního dne

7:30  – 7:50 hod – shromažďování ve třídách, dezinfekce rukou, eventuálně může proběhnout měření teploty bezkontaktním teploměrem.

Od 7:50 dopolední blok vzdělávacích aktivit. Přesný čas přestávek a čas oběda se bude u jednotlivých skupin lišit (tělesná výchova nebude vyučována).

Nepřítomnost žáka omluví zákonný zástupce žáka v žákovské knížce. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola žádat informaci zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do školy docházet.

Po ukončení dopoledního vzdělávacího bloku následuje zájmová odpolední činnost skupiny s vychovatelkou či jiným pedagogickým pracovníkem (max. do 16:00 hod.) Žáci, kteří se odpoledních aktivit nezúčastní, odcházejí domů nebo pod dohledem pedagoga do školní restaurace. Po obědě budou všichni najednou odvedeni do šaten a mohou odejít domů. Zákonní zástupci si své dítě vyzvedávají před školou. Jejich vstup do školy není možný.

Žáci odcházejí ze školy bezodkladně domů, je zakázáno se před školou zdržovat či čekat na své spolužáky.

Organizace odchodu z odpoledního zájmového bloku bude upřesněna až po uzávěrce přihlášek, kdy bude znám počet přihlášených žáků.

Vytisknout

Informace - školné v MŠ a ŠD

Úplata - školní družina
Vrácení úplaty za měsíce, kdy bude základní škola uzavřena (ŠD mimo provoz) bude probíhat na konci měsíce června 2020.

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Pržno
Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Pržno bude z důvodu mimořádných opatření stanovena takto:

Březen 2020           200,-
Duben 2020            0,-

Přeplatky, které jste již uhradili na účet školy, budeme vracet v červnu 2020. O platbě za květen a červen 2020 Vás budeme včas informovat.

Vytisknout

Provoz MŠ - informace

S pomocí obce jsme sehnali možnost dovozu stravy do MŠ a tím i obnovení provozu. Z důvodu nízkého zájmu o provoz MŠ ze strany rodičů bude do odvolání uzavřena i MŠ Pržno. Stravné se odečítá automaticky. Bližší informace na tel. 608 339 563.

Vytisknout