Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zápis do MŠ - kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Kritéria pro přejetí dětí do MŠ Pržno byla vytvořena v zájmu předcházení diskriminace dětí.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Pržno stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Pržno v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdělávání se organizuje v mateřské škole v souladu s ustanovením odst.1) §34 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.
Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, v souladu s §50 zákona č. 258/2000 Sb. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

II.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do MŠ nedocházejí dle §34 odst.1 školského zákona.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34 odst.1 školského zákona vždy přijato dítě, které dovrší 5let do konce srpna stávajícího roku s trvalým pobytem v obci Pržno, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebo mají právo na přednostní přijetí (děti čtyřleté )

III.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. 4.2017

Kritérium                                                                 Body

Trvalý pobyt dítěte                            Trvalý pobyt v obci Pržno      20
                                                             Trvalý pobyt mimo obec         0

Délka docházky                                 Celodenní                               5

Sourozenec                                       Sourozenec v zařízení          10

Věk dítěte                                         2 roky                                      0
                                                          3 roky                                      5
                                                          4 roky přednostně                 15
                                                          5 roků a dítě s OŠD                20  (povinné předškolní vzdělávání)

IV.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech přihlédnuto ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (dítě samoživitelky, samoživitele, osiřelé dítě….).

 V Pržně 16. 4. 2020                                                         Mgr. Tomáš Kolesa ř.š.

Vytisknout

Nejkrásnější slovo na světě – maminka, máma…

Květen – nejkrásnější měsíc v roce. Když jsme si s dětmi v mateřské škole povídali, proč dostal tento měsíc jméno květen, všechny bezpečně uhodly, že je to podle právě kvetoucí a zářící přírody, která dává znamenitou příležitost k tvořivému hudebnímu i pohybovému projevu. Teplé jarní sluníčko a veselá nálada lákají všechny děti ven k pohybu na čerstvém vzduchu. A tak hurá na hřiště, proběhnout se, protáhnout tělo a vyzkoušet, zda na nás houpačky a skluzavky po mírné zimě nezapomněly. Těšíme se i na tvoření v pískovišti, poznávání nových rostlin a pozorování zvířátek na školní zahradě i v přírodě.
Jarní atmosféra přirozeně vybízí k oslavě mateřství, a tak je na místě zmínka, jak si děti z naší školy připomenuly SVÁTEK MATEK, který všechny maminky oslavily druhou neděli v květnu. Celý měsíc jsme děti pobízeli k hlubšímu citovému prožitku. Mimo jiné i tím, že jsme dětem připomněli, že i babička je maminka a má svátek také. Všechny děti i p. učitelky věnovaly přípravám oslav DNE MATEK náležitou pozornost. V úterý 14. května se naše tělocvična proměnila v kulturní místnost. Odpolední vystoupení malých capartů z MŠ bylo dárkem pro všechny usměvavé maminky a babičky. Věříme, že jim moc chutnal sladký koláč s vlastnoručně vyrobeným marcipánovým srdíčkem.
V závěru měsíce května jsme ukončili předplavecký výcvik dětí MŠ. Pohyb ve vodě a plavání samotné je vynikajícím tělovýchovným prostředkem, který příznivě ovlivňuje tělesný vývoj a zdravotní stav dětí. Správně vedený pohyb ve vodě je spojen s otužováním, ovlivňuje příznivě oběhový systém a zlepšuje činnost dýchacího aparátu. Úkolem předplaveckého výcviku dětí předškolního věku je především seznámit děti formou hry s vodou a s pohybem ve vodě.
Líbila se nám i návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde si starší děti MŠ zopakovaly základní dopravní předpisy a pravidla, vyzkoušely si jízdu na kole či koloběžce s přilbou na hlavě a naučily se přecházet silnici podle semaforu. Tyto poznatky děti využijí při běžném cestování s rodiči a v běžných životních situacích. Dbáme především na kultivovaný projev na veřejnosti, vedeme děti k tomu, aby neobtěžovaly hlukem ostatní dospěláky, např. v dopravních prostředcích, u lékaře, v kinech, divadlech a při běžném pohybu dětí na vesnici či ve městě. Při všech těchto aktivitách dbáme především na bezpečnost dětí samotných. Blíží se prázdniny, proto nám nemůže být bezpečnost dětí lhostejná. Chceme, aby se všichni po prázdninách vrátili zdraví a veselí. Již nyní se těšíme na školní výlet. Letos pojedeme vláčkem na Ostravici. Tak sláva, nazdar výletu!

Vytisknout

Projekty naší školky

I v druhém pololetí školního roku realizujme s dětmi různé vzdělávací projekty, zaměřené především na zdravý životní styl a sounáležitost mezi generacemi.
Lednový vzdělávací projekt „ Lidské tělo“ jsme zakončili besedou s p. Věrou Kuchařovou, dentální hygienistkou, která dětem názorně předvedla správné čištění zoubků a s tím spojené dodržování hygienických zásad.
Velmi přínosná byla i beseda p. Dity Štichauerové, která v rámci nadačního fondu Albert přišla mezi děti s interaktivní hrou „Zdravá pětka“. Děti si připomněly zásady správného a zdravého stravování, stolování, hygieny, ochutnávaly zdravé dobroty a na závěr si o celém zážitkovém programu povídaly.

Na přelomu března a dubna jsme se ale nejvíce těšili na společný projekt s Klubem seniorů v Pržně. Pozvali jsme do MŠ babičky a dědečky, aby i oni věděli, jak to u nás ve školce vypadá, jak pracujeme, o čem si povídáme, co vyrábíme a jak se vzděláváme a připravujeme na vstup do základní školy. Kromě babiček k nám zavítal také dědeček malého Hubíka.  Při příchodu jsme seniory usadili a přivítali je krátkou besídkou složenou z veselých písniček a básniček, které jsme se od září v MŠ naučili. Pak si děti vybraly svého dospěláka a ukazovaly jim své oblíbené hračky. Pozoruhodné bylo pozorovat dospěláky, jak bojují s logickými stavebnicemi a skládačkami k procvičení jemné motoriky, které jsou pro naše školáčky hračkou. Byly to především 3D stavebnice, Magnetiko, různé tabulky, Eqalibro, motorické a logické hry. Pro návštěvu jsme měli připravené sladké dobroty a také pitný režim, který ve školce děti dodržují. Na závěr jsme si společně v tělocvičně zatančili a zacvičili. Nejvíce se nám ale líbilo vyprávění o tom, jak si babičky jako děti hrály a jaké hračky měly. Přišlo nám velice divné, proč byla dříve panenka ze dřeva oblečena do obyčejných hadříků nebo upletených dílků a neměla kulatou hlavu s dlouhými vlasy a barevnými oblečky. Také jejich zpívání písní z dětských let dojalo seniory k slzám. Chtěli bychom touto cestou poděkovat pohádkové babičce p. Alence Švecové, která nejen, že chodí do MŠ pravidelně předčítat dětem pohádky k odpočinku, celé setkání zorganizovala a u příležitosti Dne učitelů popřála všem pedagogům spoustu zdraví a energie v práci. A stejně tak jako babičky i my se těšíme na další společná setkání. Tentokráte to bude i pro maminky u příležitosti oslav DNE MATEK v úterý 14. 5. 2019 od 15:00 v naší tělocvičně. Přejeme všem lidem krásné sluníčkové jarní dny.

Vytisknout

  • 1
  • 2